კავშირი: ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება

კავშირი: ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება

კავშირი ბავშვი ოჯახი საზოგადოება დაარსების დღიდან ემსახურება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებსა და მათ მშობლებს.

ორგანიზაციის მისია მდგომარეობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის თანაბარი პირობების შექმნაში,მათი დამოუკიდებლობის ხარისხის გაზრდასა და საზოგადოებაში ჩართულობისუზრუნველყოფაში