კივიტას გეორგიკა

კივიტას გეორგიკა

ორგანიზაციის მიზანია, საქართველოში  ღია, ეფექტური და დემოკრატიული მმართველობის სისტემის ჩამოყალიბებისათვის ხელის შეწყობა; საზოგადოების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის დონის ამაღლება და თემის განვითარების მხარდაჭერა.

მიგვაჩნია რომ, სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირება შეუძლებელია ხალხის მიერ წარმოდგენილი საზოგადოებრივი ჯგუფების აქტიური მონაწილეობის გარეშე, რომელნიც მზად არიან თავიანთი პიროვნული და პროფესიონალური უნარ-ჩვევები გამოიყენონ განვითარების პროცესებში