გაწევრიანება

ახალი წევრების მიღების პროცედურა

„კოალიცია ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის“ (შემდგომში კოალიცია) წევრი შეიძლება გახდეს საქართველოში მოქმედი არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაცია (შემდგომში ორგანიზაცია),რომლის ღირებულებებიც შეესაბამება კოალიციის მისიას, ხოლო საქმიანობა პასუხობს კოალიციის მიზნებს

გაწევრიანების პროცედურები  დამტკიცებული კოალიციის საბჭოს მიერ (2017 წლის 2 ივნისის საბჭოს სხდომა):

  1. გაწევრიანების მსურველი ორგანიზაცია აგზავნის გაწევრიანების მოთხოვნას საჭირო დოკუმენტაციებთან ერთად კოალიციის ელ. ფოსტაზე coalitionccy@gmail.com
  2. კოალიციის საბჭო(ან/და სამდივნო) მორიგ კოალიციის საერთო კრებაზე წარადგენს კოალიციაში გაწევრიანების მსურველ კანდიდატ ორგანიზაციას
  3. კოალიციის საერთო კრების გადაწყვეტილება ეგზავნება კანდიდატ ორგანიზაციას ელ. ფოსტაზე

გაწევრიანებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია:

  • წევრობის აპლიკაციის ფორმა
  • ორგანიზაციის წესდება
  • ორგანიზაციის რეგისტრაციის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
  • ორგანიზაციის ლოგო (სავალდებულოა ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

წევრობის აპლიკაციის ფორმა